Termes i Condicions

Els presents termes i condicions d'Ús, Condicions de Venda i Política de Privadesa, regulen l'ús de www.issagewellness.com, de la qual, Vent de France La Tramuntana, S.A.U. amb NIF: A17045956, i domicili a: Avda. Catalunya 4, Codi Postal: 17709. Localitat de la Jonquera, a la Província de Girona, és titular. A través del seu Vent de France La Tramuntana, S.A.U. en endavant l'administrador de la pàgina web proporciona informació sobre els seus productes i gestions en línia, així com d'oferir la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat de www.issagewellness.com, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus productes han de comptar amb la condició d'Usuaris/Clents, la qual s'adquireix a l'apartat EL MEU COMPTE, i completant el formulari de registre.

1. INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE

Les descripcions dels articles exposats a www.issagewellness.com es realitzen en base als llistats de productes. A www.issagewellness.com, de la qual Vent de France La Tramuntana, S.A.U. és l'administrador de la venda, hi ha tots els accessoris i petits aparells electrònics per a la llar.

2. PREUS

Els preus dels productes que s'indiquen a través de www.issagewellness.com inclou l'IVA, a tots els seus productes.

3. DISPONIBILITAT

L'administrador de la pàgina web farà tot el possible per resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitats a tots els seus Usuari/Client al més aviat possible en la demanda de les consultes.

però, de vegades, i per causes difícilment controlables per l'administrador de la pàgina web com a errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als Usuari/Client, difereixi de la comanda inicialment realitzada per l'administrador de la pàgina web, per satisfer les comandes dels Usuari/Client.

Pel cas que la gestió no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar, després d'haver realitzat la comanda, l'usuari/client serà informat per correu electrònic de l'anul·lació total d'aquesta. Si arran d'aquesta anul·lació l'Usuari/Client vol tornar la comanda, haurà de seguir allò estipulat a l'apartat Devolució.

4. PAGAMENT

L'Usuari/Client pagarà en el moment que fa la comanda del producte. El comprovant de compra de serveis i/o gestions que correspon a la comanda o demanda feta, estarà disponible i es podrà visualitzar a www.issagewellness.com a la secció de l'usuari.

L'Usuari/Client haurà d'abonar l'import corresponent a la comanda mitjançant targeta de crèdit; VISA i/o MASTERCARD.

L'Usuari/Client haurà de notificar a l'administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè l'administrador pugui fer les gestions oportunes.

5. SEGURETAT

L'administrador de la pàgina web té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles al sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur fent servir el protocol SSL. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible per l'ordinador de l'usuari/client i el de www.issagewellness.com , així, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

1. Que l'Usuari/Client està comunicant les vostres dades al centre servidor de l'administrador de la pàgina web i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.

2. Que entre l'Usuari/Client i el centre servidor de l'administrador de la pàgina web les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

6. FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Una vegada formalitzada la comanda, és a dir, amb l'acceptació de les condicions d'ús i la confirmació del procés de compra a l'apartat, MI CARRITO, l'administrador de la pàgina web sempre enviarà un correu electrònic a l'Usuari /Client confirmant els detalls dels productes comprats.

7. LLOC DE LLIURAMENT, TERMINIS I PÈRDUES

Els terminis de lliurament aproximats s'indiquen en dies hàbils a la descripció de cada producte, encara que un retard en el subministrament no serà motiu de penalització.

L'administrador de la pàgina web no serà responsable dels errors causats al lliurament quan l'adreça de lliurament introduïda per l'Usuari/Client, al formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagi estat omesos.

Segons la destinació de la comanda es poden utilitzar diverses modalitats o mètodes d'enviament, cada modalitat i cada destinació tenen uns temps d'enviament que s'especifiquen al procés de confirmació de la comanda.

Els terminis poden variar per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, l'administrador de la pàgina web informarà els seus Usuari/Client, quan en tingui coneixement.

Cada entrega es considera efectuada a partir del moment en què l'empresa posa el producte a disposició de l'Usuari/Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transport.

No es consideraran retards al lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posada a disposició de l'Usuari/Client, per part de la companyia de transport dins del termini acordat i no hagi pogut ser lliurada per causa imputable a l'Usuari/Client .

Quan la comanda surti dels nostres magatzems, se us enviarà un correu electrònic notificant que la vostra comanda ha estat acceptada i està sent enviada.

7.1. DADES DE LLIURAMENT, LLIURAMENTS NO REALITZATS I PÈRDUES DEL PRODUCTE

Si en el moment del lliurament l'Usuari/Client, es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar un nou lliurament.

L'administrador de la pàgina web contracta, com a part del servei de lliurament de missatgeria, la realització d'una sèrie d'accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeixi.

Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no se n'ha concertat l'entrega, l'Usuari/Client haurà de posar-se en contacte amb l'administrador de la pàgina web.

En cas que l'Usuari/Client, no sigui procedent així, Passats 10, dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda, aquesta serà retornada i l'Usuari/Client, haurà de fer-se càrrec de les despeses d'enviament i de retorn a origen de la comanda, així com de les possibles despeses de gestió associades.

Si el motiu pel qual no s'ha pogut fer el lliurament és la pèrdua de la comanda, el transport iniciarà una investigació. En aquests casos els terminis de resposta oscil·len entre una i tres setmanes.

7.2. MODALITATS D'ENVIAMENT (SERVICI MISSATGERIA 48/72 HORES)

Temps de lliurament d'1 a 3 dies laborables, al domicili de l'usuari/client des que es rep el número de tracking.

El servei de missatgeria es realitza amb control de seguiment.

Els enviaments són vàlids per a Espanya (excepte Ceuta i Melilla).

7.3. DILIGÈNCIA EN LLIURAMENT

L'Usuari/Client haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant del transport que, per compte de l'administrador de la pàgina web, realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a la comanda.

Si posteriorment, un cop revisats els documents, l'Usuari/Client detecta qualsevol incidència com a indicis d'haver estat manipulat o qualsevol desperfecte causat en aquest per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a l'administrador de la pàgina web via correu electrònic en el menor termini de temps possible, preferentment en les següents 24 hores i com a màxim de 30 dies naturals des del lliurament.

8. DEVOLUCIÓ

8.1. PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ

Tots els productes comprats a la pàgina web de l'administrador es podran tornar i reemborsar, sempre que l'Usuari/Client comuniqui a l'administrador (en un màxim de 30 dies i que es compleixin la resta de condicions especificades) l'error del producte i www.issagewellness.com es compromet a fer el reemborsament del producte.

Tota la informació estarà disponible i es podrà visualitzar a www.issagewellness.com l'administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions que compleixin els requisits següents:

Per procedir amb una devolució, cal seguir els passos següents:

Informar abans de 30 dies naturals des de la recepció que el producte vol ser tornat. La informació es pot fer via correu a media@issagewellness.com


8.2.
REEMBORSAMENTS A L'USUARI/CLIENT

Únicament en el cas que el servei prestat sigui incorrecte, l'administrador de la pàgina web reemborsarà a l'Usuari/Client les despeses corresponents.

L'administrador de la pàgina web gestionarà l'ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament. L'aplicació de la devolució al compte o targeta de l'usuari/client dependrà de la targeta i de l'entitat emissora. El termini d'aplicació serà de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'administrador de la pàgina web té tots els drets sobre el contingut, el disseny i el codi font d'aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques , noms comercials i dades que s'inclouen a la web.

S'adverteix a Usuari/Client que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut de www.issagewellness.com també té la consideració de programa informàtic, i per tant, també li és aplicable tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni de qualsevol dels continguts, sense el permís exprés i per escrit de l'administrador de la pàgina web.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial , així com l'ús dels continguts de la web si no és amb l'autorització prèvia expressa i per escrit de l'administrador.

L'administrador de la pàgina web informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a www. issagewellness.com

Només s'autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatives i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l'usuari l'únic responsable del mal ús dels mateixos.

10. ACCÉS I ESTADA A LA WEB

10.1. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els Usuaris/Clents són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació de www.issagewellness.com, mentre hi naveguin, així com després d'haver-hi accedit.

Com a conseqüència d'això, els usuaris/clients són els únics responsables davant de l'administrador de la pàgina web i tercers de:

Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de www.issagewellness.com, elaborat o no per l'administrador de la pàgina web, publicat o no sota la seva nom de forma oficial.

Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar o deteriorar www.issagewellness.com o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres usuaris.

L'administrador de la pàgina web es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l'accés, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés a www.<span >issagewellness.com a Usuaris/Clents que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol dels termes i condicions que apareixen en aquest document.

L'administrador de la pàgina web informa que no garanteix:

1. Que l'accés a www.issagewellness.com i/o als webs d'enllaç sigui ininterromput o lliure d'error.

2. Que el contingut o programari al qual els Usuaris/Clents accedeixin a través del web o de les web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el vostre sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el vostre sistema informàtic o causi un altre tipus de dany.

3. L'aprofitament que de la informació o contingut de www.issagewellness.com, o webs d'enllaç que els Usuaris/Clents, poguessin fer per als seus propòsits personals.

La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada pels Usuaris/Clents com a divulgativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes, per la qual cosa: l'administrador de la pàgina web no garanteix l'exactitud de la informació de www.issagewellness.com i per tant no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als Usuaris/Clents que poguessin derivar-se alguna inexactitud present a www.issagewellness.com.

10.2. LA NOSTRA RESPONSABILITAT

L'administrador de la pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

De la utilització que els Usuaris/Clents puguin fer dels materials de www.issagewellness.com o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/ o industrial de continguts de www.issagewellness.com o de tercers.

Els eventuals danys i perjudicis als usuaris/clients, causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l'organització o la localització dels continguts i/o accés a www.issagewellness.com i, en general , els errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que a www.issagewellness.com o un programa faciliti l'Usuari/Client.

Dels continguts d'aquelles pàgines a què els Usuaris/Clents puguin accedir des d'enllaços inclosos a www.issagewellness.com, ja siguin autoritzats o no.

Els actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a l'administrador de la pàgina web mitjançant via contractual.

Del accés de menors d'edat als continguts inclosos a www.issagewellness.com, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors a càrrec seu o bé instal·lar alguna de les eines de control de l'ús d'Internet per evitar l'accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels progenitors o tutors.

L'administrador de la pàgina web no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

Errors o retards en l'accés a www.issagewellness.com per part de l'Usuari/Client a l'hora d'introduir les vostres dades al formulari de comanda de serveis, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'administrador de la pàgina web.

Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrament o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l'Usuari/Client.

De la no operativitat o problemes a l'adreça electrònica facilitada per l'Usuari/Client, per a l'enviament de la confirmació de la comanda de serveis.

En tot cas, l'administrador de la pàgina web es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i oferir tot el suport necessari a www.issagewellness.com per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, l'administrador de la pàgina web té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres al vostre servei.

L'administrador de la pàgina web es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació de les promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels participants i/o Usuari/Client de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la seva participació.

11. NUL·LITAT

En cas que qualsevol clàusula dels presents termes i condicions d'ús sigui declarada nul·la, la resta de clàusules es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa dels presents termes i condicions.

L'administrador de la pàgina web podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia a aquests excepte reconeixement exprés per part de l'administrador de la pàgina web o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

12. MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D'ÚS

L'administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració de www.issagewellness.com, així com aquests termes i condicions d'ús.

Per això, l'administrador de la pàgina web recomana a l'Usuari/Client llegir atentament les condicions i els termes d'ús, cada vegada que accedeixi a www.issagewellness.com. Els Usuaris/Clents sempre disposaran d'aquests termes i condicions d'ús en un lloc visible, lliurement accessible per a totes les consultes que vulgui fer.

13. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Els presents termes i condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable a la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que se'n derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat origen de l'empresa propietària de www.issagewellness.com llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.